I. Słownik pojęć

1. Sprzedawca – podmiot prowadzący sklep internetowy etna.pl a w szczególności ETNA PPHU sc z siedzibą w Łodzi (90-341) ul. Fabryczna 25 , NIP: 728-000-12-56, Regon: 473216417, nr tel. +48 42 676-12-41, adres e-mail: sklep@etna.pl.

2. Sklep internetowy – serwis internetowy należący do firmy Etna PPHU sc Dariusz Prychodko Dagmara Prychodko, mieszczący się pod adresem internetowym etna.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

3. Kupujący – podmiot składający zamówienie w sklepie

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).

5. Towar – rzecz dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.


II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną usług polegających na umożliwieniu Klientom zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, zaktualizowanej przeglądarki internetowej oraz działającego adresu poczty email.

3. Przedmiotem sprzedaży są Towary dostępne w Sklepie w chwili składania Zamówienia.

4. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Składanie zamówień w sklepie

1. Aby dodać zamówienie należy dodać wybrany produkt do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na kolejnych krokach zamówienia na stronie Sklepu.

2. Płatność za zakupiony Towar dokonywana jest przez system płatności internetowych Dotpay obsługiwaną przez Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie.

3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma e-mail potwierdzający złożenie zamówienia oraz kolejno potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Sprzedawca realizuje wysyłki poza granice Polski.


IV. Płatności

1. Sklep obsługuje następujące formy płatności za zakupione Towary:

• za pobraniem tj. gotówką przy odbiorze towaru od kuriera;

• przelewem elektronicznym – za pośrednictwem platformy płatności internetowych Dotpay Sp. z o.o

• kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)- za pośrednictwem Dotpay Sp. z o.o.


V. Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia wejścia w posiadanie Towaru.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na wszystkie bądź część produktów z zamówienia.

3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem e-mailem sklep@etna.pl lub pisemnie na adres 90-341 Łódź ul.Fabryczna 25 kl.C lub skorzystać z formularza zwrotów dostępnego w zakładce Zwroty na stronie Sklepu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości kosztów przesyłki dowolnie wybranej przez konsumenta.

6. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Zwrot środków za towary zwrócone z tytułu odstąpienia od umowy zostaną przekazane Konsumentowi tym samym kanałem, jakiego użył Kupujący i nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy. Wobec tych Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


Reklamacja

1. Reklamacje z tytułu rękojmi i niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@etna.pl

2. Składającemu reklamację zalecamy podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

5. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się w tym terminie do zgłoszenia uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. Termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji nie dotyczy sytuacji, w której kupującym jest podmiot inny niż konsument (np. przedsiębiorca). W tym przypadku ustawa nie zawiera terminów, które wiązałyby strony, co powoduje dowolność w kształtowaniu stosunku umownego.

6. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu platformy ODR pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.


Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.

3. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

5. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.


Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Platforma ODR - Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.


Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Formularz zwrotu do pobrania